Slide 1

Stawiamy odważnie czoła
Twoim problemom

Slide 2

Przewidujemy zagrożenia
przed ich powstaniem.

Slide 3

Szukamy optymalnych rozwiązań
dla Twojej sprawy.

Slide 4

Wspieramy rozwój
Twojej firmy.

Slide 5

Dążymy do zapewnienia jak
najwyższego poziomu kompetencji.

Slide 6

Dbamy o to, żeby zminimalizować
poziom Twoich zmartwień 

O mnie

Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo,         

w toku aplikacji adwokackiej zdobywałem wiedzę z zakresu wielu dziedzin prawa, zwłaszcza prawa karnego, prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego. Reprezentowałem klientów w wielu sprawach, w tym zwłaszcza sprawach natury karnej, gospodarczej oraz dotyczących uzyskania zadośćuczynień i odszkodowań. Praktykowałem również obsługę prawną o charakterystyce tak incydentalnej, jak i stałej, a to wobec przedsiębiorców oraz podmiotów gospodarczych.

Co za tym idzie usługi, w których kancelaria się specjalizuje, to zwłaszcza sprawy karne, gospodarcze oraz towarzyszące im sprawy wpadkowe, tj. bieżąca oraz incydentalna obsługa podmiotów gospodarczych, a to w zakresie zarówno opiniowania oraz tworzenia umów, jak i windykacji należności czy też powództw regulowanych kodeksem spółek handlowych bądź innych. Kancelaria podejmuje się również spraw osób fizycznych przynależących do gałęzi prawa cywilnego.

Doświadczenie zdobywałem praktykując w kancelarii radcy prawnego Ewy Słoniowskiej oraz kancelarii adwokackiej adwokata Krzysztofa Zubera. Aplikację odbywałem, szlifując i rozwijając swoje umiejętności, pod patronatem adwokata Andrzeja Dobrowolskiego (rok 2014), oraz adwokata Bartosza Krawczyszyna (lata 2015-2016). Pieczę nad moim przygotowaniem do zawodu sprawował również adwokat Krzysztof Krawczyk. Pełnię rolę kuratora społecznego, co pozwoliło mi na czynne uczestnictwo w wielu kategoriach spraw.

Egzamin adwokacki złożyłem w roku 2017 z wynikiem pozytywnym, dzięki czemu mogłem rozpocząć działalność gospodarczą w formie kancelarii adwokackiej, a to po uprzednim uzyskaniu wpisu na listę adwokatów przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu (nr wpisu 1999).

W październiku 2018 r. ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe „Akademia Spółek” SGH w Warszawie, broniąc pracy podyplomowej traktującej o odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ukończyłem również oferowany przez Uniwersytet Harvarda kurs w zakresie prawa umów (https://courses.edx.org/certificates/41fc203d3fa54f9ab2052832f0ffdae4).

Praca adwokata jest dla mnie realizacją celu i marzenia, które było obecne w mojej świadomości od czasu edukacji w szkole podstawowej. Już od tego etapu swojego życia czułem potrzebę realizacji swojej misji poprzez udzielanie pomocy prawnej – zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym.

 

adw. Kamil Małecki

 

warto Nam zaufać

WARTO NAM ZAUFAĆ

Zakres Usług

Kliknij plusik przy danej ofercie, aby poznać szczegóły

Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo,

współpraca naszej kancelarii z klientem opiera się przede wszystkim na solidności, profesjonalizmie i determinacji dla osiągnięcia celu założonego przez klienta. W swojej pracy nacisk kładziemy na szerokie i pełne spojrzenie na sprawę, wysoki poziom merytoryczny świadczonej usługi i terminowość. Priorytet stanowi logiczne i obiektywne podejście do postawionego przez klienta tematu. Celem jest zaproponowanie optymalnego rozwiązania, które jednocześnie uwzględnia potrzeby klienta i zapobiega zidentyfikowanym ryzykom.

Kooperacja z naszą kancelarią daje poczucie bezpieczeństwa i możliwość skupienia się na innych kwestiach aniżeli meandry systemu prawnego w Polsce i jednocześnie umożliwia skupienie uwagi klienta na skutecznej realizacji swoich zamierzeń na innych polach działania. Ponieważ kancelaria blisko współpracuje z trzema innymi kancelariami adwokackimi oraz doradcą podatkowym, jest w stanie zaoferować niezwykle pełny oraz szeroki zakres ekspertyzy i wiedzy. 

 

Zapraszam do współpracy,

 adw. Kamil Małecki

Kancelaria Adwokacka Kamil Małecki świadczy usługi dotyczące reprezentacji klienta zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie sądowym w sprawach dotyczących uzyskania zadośćuczynienia bądź odszkodowania z tytułu doznanej krzywdy lub szkody. Usługi kancelarii w tym zakresie mają na celu udzielenie klientowi pomocy w postępowaniu zarówno przed ubezpieczycielem, jak i na etapie postępowania sądowego w obu instancjach.

Kancelaria Adwokacka Kamil Małecki świadczy usługi polegające na zastępowaniu klienta przed Sądami w postępowaniu cywilnym. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną zarówno w toku procesu, jak i w zakresie udzielenia porady prawnej czy też sformułowania właściwych w danej sprawie pism procesowych (zarówno inicjującego postępowanie pozwu albo wniosku, jak i pism procesowych w toku postępowania). Zakres świadczonych usług obejmuje sobą sprawy zawierające się w gałęzi prawa cywilnego, a zatem zarówno sprawy o zapłatę, jak i sprawy o ustalenie, sprawy spadkowe, sprawy pracownicze i inne właściwe dla postępowania cywilnego.

Kancelaria Adwokacka Kamil Małecki oferuje usługi polegające na świadczeniu pomocy prawnej w sprawach gospodarczych sensu largo. Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących bieżącej działalności (sprawy o zapłatę, sprawy dotyczące odpowiedzialności subsydiarnej członków zarządu, opiniowanie i konstruowanie umów). Kancelaria oferuje również pomoc prawną przy działaniach mających wprowadzić na rynek bądź zoptymalizować strukturę podmiotu gospodarczego, takich jak rejestracja spółek bądź ich przekształcenie.

Kancelaria Adwokacka Kamil Małecki oferuje kompleksowe usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Kancelaria prowadzi zarówno incydentalną, jak i stałą i bieżącą obsługę prawną profesjonalnych uczestników obrotu, takich jak firmy, przedsiębiorcy, spółki prawa handlowego, inne jednostki organizacyjne czy wreszcie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej.

Kancelaria oferuje także obronę podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego. Bronimy zatem klientów na etapie postępowania przygotowawczego, jak również przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym w ramach przewidzianych Kodeksem karnym, Kodeksem wykroczeń oraz Kodeksem karnym skarbowym przestępstw i występków. Podejmuję się także reprezentacji w postępowaniu karnym w roli pełnomocnika pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych. Kancelaria reprezentuje także klientów na etapie postępowania wykonawczego, a to celem uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności i innym.

Kancelaria adwokacka Kamil Małecki świadczy również usługi w zakresie wspomagania klientów poprzez ich reprezentację w charakterze pełnomocnika w uzyskaniu należnych im od dłużników kwot pieniężnych, a to zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i postępowania egzekucyjnego.

Co do zasady wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z klientem, po dokonaniu analizy sprawy oraz ocenie stopnia jej pracochłonności.

Poniżej proponujemy następujące zasady rozliczeń:

 1. Wstępna porada prawna w siedzibie Kancelarii lub w formie elektronicznej – 200,00 - 500,00 zł netto, które w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy zalicza się do wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.
 2. System rozliczenia według czasu pracy (od każdej rozpoczętej godziny):
  Wynagrodzenie liczone jest w oparciu o stawkę godzinową. Podstawą dla określenia wysokości wynagrodzenia przy przyjęciu tej formy wynagrodzenia, jest zestawienie wykazujące ilość godzin poświęconych na realizację zlecenia klienta. Wynagrodzenie stanowi iloczyn poświęconej liczby godzin oraz stawki godzinowej. Standardowo stawka godzinowa wynosi 200,00 - 500,00 zł netto, podlega negocjacji w drodze uzgodnień z klientem.
 3. Wynagrodzenie ryczałtowe:
  Kancelaria ustala z klientem stałą, określoną z góry wysokość honorarium za powierzone zadanie. Ten system wynagrodzenia ustalany jest w sprawach, w których możliwe jest oszacowanie wymaganego nakładu pracy już na etapie oceny sprawy. Co do zasady wynagrodzenie płatne jest w tym przypadku z góry, natomiast uwzględniając okoliczności osobiste klienta istnieje możliwość strukturyzacji płatności.
 1. Success fee (premia za sukces):
  Możliwe jest również przyjęcie wynagrodzenia stanowiącego premię za sukces, a to obok wynagrodzenia ryczałtowego w mniejszej niż w przypadku sposobu rozliczenia określonego w punkcie 3 wysokości. Taki model wynagrodzenia przyjmowany jest zwłaszcza w sprawach dotyczących odszkodowań, zadośćuczynień.
 2. Stała obsługa prawna:
  System rozliczeń stosowany przez Kancelarię w przypadku stałej obsługi przedsiębiorców. Polega na ustaleniu konkretnej kwoty wynagrodzenia odpowiadającej z góry określonej pracochłonności w skali miesiąca. Wiąże się również z możliwością ustalenia preferencyjnych warunków dla prowadzenia spraw nie wchodzących w zakres usług określonych umową o stałą obsługę prawną.
 1. Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy przed sądem: 

Jedną z podstaw dla określenia wynagrodzenia w sprawach, w których adwokat występować będzie w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu sądowym, stanowi obowiązujące w dacie zlecenia sprawy rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

           Poglądowo wskazujemy aktualne na dzień 05 października 2017 r. stawki określone w rozporządzeniu:

1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.
 
Informujemy również, że do wskazanych powyżej stawek należy każdorazowo doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury bądź paragonu.
 
Wynagrodzenie adwokata nie obejmuje sobą kosztów sądowych, jak choćby opłata od pozwu.
Media
Cudzysłów Cudzysłów

Media

.....

~ media 0

Kontakt

 

  +48 607 770 313
  kmalecki@adwmalecki.com.pl
  Lwowska 42/1, Wrocław

 

Kancelaria adwokacka czynna jest w godzinach:

Poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 19:00

Wtorek - Czwartek od godz. 9:00 do godz. 17:00

Piątek od godz. 9:00 do godz. 15:00

Przy wcześniejszym podjęciu kontaktu, możliwe jest umówienie spotkania poza godzinami otwarcia kancelarii.

dodaj załącznik

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]