Slide 1

Stawiamy odważnie czoła
Twoim problemom

Slide 2

Przewidujemy zagrożenia
przed ich powstaniem.

Slide 3

Szukamy optymalnych rozwiązań
dla Twojej sprawy.

Slide 4

Wspieramy rozwój
Twojej firmy.

Slide 5

Dążymy do zapewnienia jak
najwyższego poziomu kompetencji.

Slide 6

Dbamy o to, żeby zminimalizować
poziom Twoich zmartwień 

O mnie

 

Edukację kierunkującą w stronę zawodu adwokata rozpocząłem na Uniwersytecie Opolskim, którego Wydział Prawa i Administracji na kierunku prawo w trybie stacjonarnym ukończyłem w 2012 roku. Kolejnym etapem edukacji i zdobywania doświadczenia oraz praktyki, które pozwalają mi na skuteczne i zgodne z lege artis wykonywanie zawodu, było odbycie aplikacji adwokackiej w latach 2014-2016. Uprzednio względem aplikacji, doświadczenie zdobywałem praktykując w kancelarii radcy prawnego Ewy Słoniowskiej oraz kancelarii adwokackiej adwokata Krzysztofa Zubera. Aplikację odbywałem, szlifując i kształtując swoje umiejętności, pod patronatem adwokata Andrzeja Dobrowolskiego (rok 2014), oraz adwokata Bartosza Krawczyszyna (lata 2015-2016). Pieczę nad moim przygotowaniem do zawodu sprawował również adwokat Krzysztof Krawczyk.

 

W toku aplikacji zdobywałem wiedzę z zakresu wielu gałęzi prawa, w tym zwłaszcza prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego, nie stroniąc również od prawa rodzinnego. Zastępując adwokatów, reprezentowałem klientów w ogromnej liczbie spraw, w tym zwłaszcza spraw natury gospodarczej oraz dotyczących uzyskania zadośćuczynień i odszkodowań. Praktykowałem również obsługę prawną natury zarówno incydentalnej jak i stałej przedsiębiorców oraz podmiotów gospodarczych. Pełniłem i pełnię również rolę kuratora społecznego wpisanego na listę kuratorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, co wiąże się z pełnieniem roli kuratora w sprawach karnych, rodzinnych oraz w sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego.

 

W 2017 r. złożyłem z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki, dzięki czemu mogłem rozpocząć działalność gospodarczą w formie kancelarii adwokackiej, a to po uprzednim uzyskaniu wpisu na listę adwokatów przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu (nr wpisu 1999). Fakt ten stanowił dla mnie realizację celu i marzenia, które było obecne w mojej świadomości od czasu edukacji w szkole podstawowej. Już od tego etapu swojego życia czułem potrzebę realizacji swojej misji poprzez udzielanie pomocy prawnej – zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym.

 

Obecnie kontynuuję doskonalenie zawodowe, a to poprzez partycypację w studiach podyplomowych „Akademia Spółek”, które są organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

 

W swojej pracy nacisk kładę na możliwie szerokie i pełne spojrzenie na sprawę, wysoki poziom merytoryczny świadczonej usługi i terminowość tejże. Priorytet stanowi dla mnie możliwie logiczne i obiektywne spojrzenie na problem postawiony przez klienta, a to celem zaproponowania mu optymalnego z punktu widzenia jego potrzeb rozwiązania, które będzie uwzględniać i zapobiegać ewentualnym ryzykom. To z kolei pozwala klientowi na skupienie się na innych kwestiach aniżeli meandry systemu prawnego w Polsce i umożliwia zwiększenie jego skuteczności na innych polach działania.

 

Zapraszam do współpracy,

adwokat Kamil Małecki

warto Nam zaufać

WARTO NAM ZAUFAĆ

Zakres Usług

Kliknij plusik przy danej ofercie, aby poznać szczegóły

Kancelaria Adwokacka Kamil Małecki świadczy usługi dotyczące reprezentacji klienta zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie sądowym w sprawach dotyczących uzyskania zadośćuczynienia bądź odszkodowania z tytułu doznanej krzywdy lub szkody. Usługi kancelarii w tym zakresie mają na celu udzielenie klientowi pomocy w postępowaniu zarówno przed ubezpieczycielem, jak i na etapie postępowania sądowego w obu instancjach.

Kancelaria Adwokacka Kamil Małecki świadczy usługi polegające na zastępowaniu klienta przed Sądami w postępowaniu cywilnym. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną zarówno w toku procesu, jak i w zakresie udzielenia porady prawnej czy też sformułowania właściwych w danej sprawie pism procesowych (zarówno inicjującego postępowanie pozwu albo wniosku, jak i pism procesowych w toku postępowania). Zakres świadczonych usług obejmuje sobą sprawy zawierające się w gałęzi prawa cywilnego, a zatem zarówno sprawy o zapłatę, jak i sprawy o ustalenie, sprawy spadkowe, sprawy pracownicze i inne właściwe dla postępowania cywilnego.

Kancelaria Adwokacka Kamil Małecki oferuje usługi polegające na świadczeniu pomocy prawnej w sprawach gospodarczych sensu largo. Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących bieżącej działalności (sprawy o zapłatę, sprawy dotyczące odpowiedzialności subsydiarnej członków zarządu, opiniowanie i konstruowanie umów). Kancelaria oferuje również pomoc prawną przy działaniach mających wprowadzić na rynek bądź zoptymalizować strukturę podmiotu gospodarczego, takich jak rejestracja spółek bądź ich przekształcenie.

Kancelaria Adwokacka Kamil Małecki oferuje kompleksowe usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Kancelaria prowadzi zarówno incydentalną, jak i stałą i bieżącą obsługę prawną profesjonalnych uczestników obrotu, takich jak firmy, przedsiębiorcy, spółki prawa handlowego, inne jednostki organizacyjne czy wreszcie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej.

Kancelaria oferuje także obronę podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego. Bronimy zatem klientów na etapie postępowania przygotowawczego, jak również przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym w ramach przewidzianych Kodeksem karnym, Kodeksem wykroczeń oraz Kodeksem karnym skarbowym przestępstw i występków. Podejmuję się także reprezentacji w postępowaniu karnym w roli pełnomocnika pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych. Kancelaria reprezentuje także klientów na etapie postępowania wykonawczego, a to celem uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności i innym.

Kancelaria adwokacka Kamil Małecki świadczy również usługi w zakresie wspomagania klientów poprzez ich reprezentację w charakterze pełnomocnika w uzyskaniu należnych im od dłużników kwot pieniężnych, a to zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i postępowania egzekucyjnego.

Co do zasady wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z klientem, po dokonaniu analizy sprawy oraz ocenie stopnia jej pracochłonności.

Poniżej proponujemy następujące zasady rozliczeń:

 1. Wstępna porada prawna w siedzibie Kancelarii lub w formie elektronicznej – 200,00 zł, które w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy zalicza się do wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.
 2. System rozliczenia według czasu pracy (od każdej rozpoczętej godziny):
  Wynagrodzenie liczone jest w oparciu o stawkę godzinową. Podstawą dla określenia wysokości wynagrodzenia przy przyjęciu tej formy wynagrodzenia, jest zestawienie wykazujące ilość godzin poświęconych na realizację zlecenia klienta. Wynagrodzenie stanowi iloczyn poświęconej liczby godzin oraz stawki godzinowej. Standardowo stawka godzinowa wynosi 200,00 zł, podlega negocjacji w drodze uzgodnień z klientem.
 3. Wynagrodzenie ryczałtowe:
  Kancelaria ustala z klientem stałą, określoną z góry wysokość honorarium za powierzone zadanie. Ten system wynagrodzenia ustalany jest w sprawach, w których możliwe jest oszacowanie wymaganego nakładu pracy już na etapie oceny sprawy. Co do zasady wynagrodzenie płatne jest w tym przypadku z góry, natomiast uwzględniając okoliczności osobiste klienta istnieje możliwość strukturyzacji płatności.
 1. Success fee (premia za sukces):
  Możliwe jest również przyjęcie wynagrodzenia stanowiącego premię za sukces, a to obok wynagrodzenia ryczałtowego w mniejszej niż w przypadku sposobu rozliczenia określonego w punkcie 3 wysokości. Taki model wynagrodzenia przyjmowany jest zwłaszcza w sprawach dotyczących odszkodowań, zadośćuczynień.
 2. Stała obsługa prawna:
  System rozliczeń stosowany przez Kancelarię w przypadku stałej obsługi przedsiębiorców. Polega na ustaleniu konkretnej kwoty wynagrodzenia odpowiadającej z góry określonej pracochłonności w skali miesiąca. Wiąże się również z możliwością ustalenia preferencyjnych warunków dla prowadzenia spraw nie wchodzących w zakres usług określonych umową o stałą obsługę prawną.
 1. Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy przed sądem: 

Jedną z podstaw dla określenia wynagrodzenia w sprawach, w których adwokat występować będzie w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu sądowym, stanowi obowiązujące w dacie zlecenia sprawy rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

           Poglądowo wskazujemy aktualne na dzień 05 października 2017 r. stawki określone w rozporządzeniu:

1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.
 
Informujemy również, że do wskazanych powyżej stawek należy każdorazowo doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury bądź paragonu.
 
Wynagrodzenie adwokata nie obejmuje sobą kosztów sądowych, jak choćby opłata od pozwu.
Co mówią Klienci?

Kontakt

 

+48 607 770 313
kmalecki@adwmalecki.com.pl
Lwowska 42/1, Wrocław

 

Kancelaria adwokacka czynna jest w godzinach:

Poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 19:00

Wtorek - Czwartek od godz. 9:00 do godz. 17:00

Piątek od godz. 9:00 do godz. 15:00

Przy wcześniejszym podjęciu kontaktu, możliwe jest umówienie spotkania poza godzinami otwarcia kancelarii.

dodaj załącznik

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]